Referát - Referáty na míru

Čas utíká hrozně rychle, tak proč ho nevyužít co nejúčelněji. Máte vytvořit referát, a nevíte, co si počít? Hledání na internetu zabere spoustu času, který vy nemáte. Obraťte se s důvěrou na nás, protože my vám referát zhotovíme podle Vašich představ. Navíc máte možnost neustálého kontaktu s našimi odborníky, kteří referáty a další odborné texty denně zpracovávají. Naší prioritou je Vaše spokojenost a jistota, že vaše práce bude příkladně oceněna.


Podklady pro referát si můžete objednat zde


1.1 Co představuje referát?

Referáty jsou zadávány studentům jako doplněk učiva probíraného tématu. Referát patří mezi útvary, jež je založen na postupu výkladovém. Mezi jeho funkce patří zachycení podstaty předmětů, jevů a dějů. Referát sděluje a objasňuje dosavadní i nové poznatky ve shodě s vědeckým poznáním a se zřetelem k odborníkům nebo k zájemcům širšího okruhu. Může objasňovat i vznik a vývoj jevů, seznamuje s vývojem vědeckého poznání a techniky. Cílem referátu je získání nových informací, poučení o konkrétním tématu. V praxi se sekáváme s typy referátů, jako jsou informativní, indikativní, kritický, modulární, analytický, monografický, přehledový, výběrový a autorský.

1.2 Znaky referátu

Jedná se o mluvený naučný projev, kdy posluchači jsou odborníci nebo zájemci o danou problematiku, zpravidla jde o přiblížení nových poznatků. Za základní znaky referátu se považují: výstižnost, přesnost, přehlednost, stručnost, objektivnost, jasnost a čtivost.

1.3 Postup při psaní referátu

Základem úspěšného zvládnutí zpracování referátu je především správný výběr tématu, použití informací z důvěryhodných zdrojů. Je rovněž nezbytné získat potřebné vědomosti, které lze načerpat prostřednictvím odborné literatury. Lze využít praktické zkušenosti z činnosti, o které chceme referovat. Získaný materiál třídíme s ohledem na funkci a cíl připravovaného referátu. Po sebrání, srovnání a roztřídění materiálu rozhodneme, jak bude vypadat kompoziční a stylizační stránka.
Referát může být podán posluchačům ústní formou a lze použít základní body vyznačené v předloze, kterou může být osnova, poznámky, hesla, citace, důležité formulace. Je zcela nepřípustné čtení referátu. Během přednesu je vhodné si dělat průběžné poznámky na tabuli, aby posluchači měli dostatečný přehled o daném tématu. Doporučuje se využívat veškeré prostředky verbální a neverbální komunikace. Přednášející prokazuje svým přednesem, jak zvládnul danou problematiku, posluchači si tak rozšiřují své dosavadní vědomosti. Písemná forma u referátů se využívá méně.

1.4 Struktura referátu

Referát obsahuje základní informace jako název práce, jméno a příjmení autora a datum vypracování. Vlastní struktura referátu začíná úvodem, který obsahuje důvod vybrání daného tématu a poukazuje na obsah referátu, se kterým budou seznámeni posluchači. Pak navazuje vlastní obsah, kde musí být opakovány důležité informace pro snazší zapamatování, používají se krátké, jednoduché věty. Je nutno dodržet přiměřenou délku referátu, 3–4 strany normalizovaného textu (1800 znaků na stránce) textu bez grafických prvků, v časovém intervalu 10 -15 minut. Na závěr je nutno zopakovat hlavní myšlenky referátu ve stručném přehledu, a zdůraznit v čem se nachází jeho přínos. Je nutno uvést seznam použitých zdrojů (alespoň 5, z toho minimálně 1 kniha), použít správnou citaci, přiložit přílohy ve formě obrázků, grafů, tabulek, apod., tato část není k referátu požadována, záleží na zvážení autora práce.

1.5 Styl psaní referátu

Referát lze psát na PC veWordu nebo v Powerpointu. RoxyEscort Text referátu musí být přehledný a strukturovaný, vhodné použití odstavců a podnadpisů. Nadpisy by měly být graficky odlišeny např. velikostí, barvou, fontem apod. Používáme velikost písma12, řádkování jednoduché. Úprava stránky je následující, tj. levý okraj 2,5 cm, pravý okraj 2,5 cm, ostatní okraje 2,5 cm. Číslování stránek se provádí uprostřed strany v oblasti zápatí, titulní strana se nečísluje. Měl by být svázaný v tištěné formě, která nemusí být barevná.

Podklady pro referát si můžete objednat zde