Bakalářská práce vzor

Bakalářská práce je první náročnější útvar odborně-vědeckého stylu, s nímž se student setká v závěru tříletého bakalářského studia. Student prokazuje zejména schopnost samostatné vědecké práce, literární rešerše a prezentace získaných dovedností (především při obhajobě bakalářské práce).

Pokud na internetu marně hledáte vzor bakalářské práce, neváhejte se obrátit na zkušený tým profesionálních pisatelů ve službách serveru Diplomky.net a nechte si při psaní bakalářské práce pomoci! Vy dodáte zadání, my obratem zašleme perfektně zpracovanou bakalářskou práci bez pravopisných chyb a se všemi potřebnými náležitostmi! Pro vzor bakalářské práce čtěte dál!

Bakalářská práce ukázka

Vzhledem k tomu, že každá univerzita uvádí trochu jiný vzor bakalářské práce, doporučujeme pisateli, aby se co nejdůkladněji informoval o požadavcích fakulty, kde studuje. Mnohé fakulty také samy vydávají jakýsi manuál bakalářské práce, podle něhož je vhodné bakalářskou práci napsat.

Nicméně zde nabízíme užitečné odkazy na vzor bakalářské práce několika významných českých univerzit. Tyto vzory bakalářských prací by měly sloužit spíše jako inspirace – v žádném případě nedoporočujeme přejímání jejich pasáží, poněvadž téměř všechny univerzity dnes disponují softwarem na odhalování plagiátů:

Anotace bakalárské práce a vzor anotace bakalářské práce

Anotace bakalářské práce je krátký text, který následuje hned za titulní stranou a měl by jasně a stručně shrnout hlavní téma práce, metodu, popř. nastínit cíle práce. V dnešní době se považuje za samozřejmost, že anotace je napsána jak v českém, tak v anglickém jazyce - vzor anotace bakalářské práce.
V době zveřejňování bakalářských prací na internetu je dnes rovněž běžné uvádět pod anotací klíčová slova (např. bakalářka zaměřená na změny v zákoníku práce od roku 2012 bude mít klíčová slova: pracovní právo, zákoník práce, pracovní smlouva apod.)

Jak napsat poděkování k bakalářské práci?

Poděkování je část bakalářkské práce, která se podle novějších norem zařazuje hned na začátek – tedy za titulní stranu a anotaci. Cílem tohoto odstavce je vyjádřit vděčnost lidem, bez jejichž přičinění by práce nemohla vzniknout. Zmínit tedy jednoznačně musíte vedoucího bakalářské práce, ostatní konzultanty nebo případné respondenty (pokud provádíte nějaké rozsáhlejší šetření). Poděkovat ovšem můžete i rodině či přátelům.

Bakalářská práce poděkování vzor

Rád bych touto cestou poděkoval Ph.Dr. Ing. Petru Novotnému a panu Ph.Dr. Ing. Tomáši Dobrovskému za odborné vedení, podnětné rady a zapůjčenou literaturu. Mé díky patří i všem respondentům, kteří se trpělivě podíleli na empirickém šetření.

Bakalářská práce čestné prohlášení

V čestném prohlášení své bakalářky student stvrzuje podpisem, že práci vypracoval sám pouze pod vedením vedoucího bakalářské práce a že všechna použitá literatura je řádně uvedená v seznamu zdrojů. Čestné prohlášení musí obsahovat datum, místo a vlastnoruční podpis.

Bakalářská práce čestné prohlášení vzor

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma „Motiv trestu a soudu v díle Franze Kafky“ jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že jsem v souvislosti s jejím vytvořením neporušil autorská práva třetích osob.

V Brně dne 31.4.2012 Vlastnoruční podpis

Bakalářská práce závěr

V závěru bakalářské práce by se mělo objevit celkové shrnutí předchozích analýz – tzn. co se čtenář vlastně dověděl případně co by si měl zapamatovat. Pisatel může v závěru rozvinout i vlastní úvahové pasáže, vyjádřit se k tématu ze svého osobního pohledu. Velice vhodné je i zhodnocení přínosu bakalářské práce – např. podařilo se nám vyvrátit všeobecně rozšířený předsudek; potvrdili / nepotvrdili jsme správnost naší výchozí hypotézy; naše práce odemkla nové horizonty bádání v tomto oboru apod. Pro inspiraci viz vzor bakalářské práce uvedený nahoře.Závěrečné stránky mohou zkoumané téma dále rozvíjet a naznačit možné směry budoucího tázání se v dané oblasti. Píšete-li bakalářku třeba o kognitivní lingvistice, zdůrazněte v závěru interdisciplinární povahu tohoto oboru a nastiňte souvislosti s ostatními vědami (neurologie, psycholingvistika, vývojová psychologie, …).

Jak si baklářskou práci objednat?

Jestliže Vám výše uvedený vzor bakalářské práce neposloužil jako dostatečná pomoc při psaní bakalářské práce, nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a v případě, že jste pro objednávku bakalářské práce jednoznačně rozhodnuti, vyplňte naši objednávku. Directory for female scat lovers. Free scat porn videos at ScatNude scat sex tube. Share your favorite scat video clips for free and get tons more in return! Scat Porn Tube Be careful, as it's going to be fun and messy here. At Scat Porn Nude we love going all filthy and dirty watching horny babe playing with poo and shitting all over the place. In case you share our enthusiasm for scat porn, this place full of best scat sex videos will be your favorite place to be! Následně vás budeme kontaktovat e-mailem a dohodneme se s vámi na termínu i veškerých detailech. Dotazy a připomínky směřujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript "> Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Jak lze u Diplomek bakalářskou práci zpeněžit?

V případě, že chcete svou bakalářskou práci či jiné odborné texty zpeněžit, neváhejte je publikovat na serveru Diplomky.net! Jak to funguje? Vy u nás publikujete svůj text a my Vám za každé jeho stažení zašleme 60% zisku na účet. Pro podprobnější info viz. Diplomky.net, pro přímé vložení práce pokračujte zde