Jak napsat seminární práci?

Seminární práce je první útvar odborného stylu, se kterým se setkávají studenti zpravidla na středních školách. Jedná se o text, který by měl prokázat, že si pisatel osvojil základní pravidla odborného stylu, práci s literaturou, citační normy a citační etiku. Seminární práce zároveň učí prosadit vlastní přístup k danému tématu (byť v omezené míře) a měla by tedy obsahovat jakousi přidanou hodnotu. Pokud si nevíte rady, jak napsat seminární práci rychle a kvalitně, neváhejte se obrátit na zkušený tým profesionálních pisatelů ve službách serveru Diplomky.net a nechte si při psaní seminární práce pomoci! Jediné, co se od Vás žádá, je zadání Vaší seminární práce – otázku „jak napsat seminární práci?“ za Vás vyřeší ostřílení tvůrci odborných textů všeho druhu!

Jakou formou napsat seminární práci?

Při tvorbě seminární práce důrazně doporučujeme desetinné členění. Tím hodnotiteli umožníte maximálně jasnou a jednoduchou orientaci ve Vašem textu. Mějte na paměti, že někteří profesoři na vysokých školách mohou práci smést ze stolu už jenom kvůli špatně sepsanému či rozčleněnému obsahu, proto se určitě vyplatí věnovat rozvržení seminární práce patřičnou pozornost!
Při rozvržení samotných kapitol je potřeba pamatovat na to, že správná osnova seminární práce má za každých okolností jakousi hierarchickou strukturu, že se nejedná o pouhé nahodilé vršení oddílů na sebe. Správná osnova připomíná pyramidu – badatel tedy postupuje od obecných hypotéz ke konkrétním faktům, přičemž všechny kapitoly jsou spolu provázány a koherenci textu by velice uškodilo, kdyby jedna z nich byla vyjmuta.

Na jaké téma seminární práci napsat?

Za předpokladu, že si vůbec smíte vybrat téma podle svého uvážení (pravděpodobně se tak stane pouze na střední škole), držte se následujících zásad: téma seminární práce by mělo být co možná nejúžeji specifikováno a jeho zpracování by se nemělo ocitat mimo rámec duševních schopností, případně životních zkušeností badatele.
Krajně nevhodné jsou všechny obecně znějící tituly, např. drogy nebo kriminalita. Jedná se totiž o témata tak rozsáhlá a komplikovaná, že by na ně nestačila ani práce doktorská, natož práce seminární. Z tohoto důvodu doporučujeme „odštěpit“ z takto široké oblasti jenom jednu její část (např. namísto názvu „Drogy“ zvolit „Činnost nadačních fondů pro pomoc drogově závislým v regionhttp://u Orlickoústecko v období 2009 – 2011“).

Jak napsat seminární práci s řádným odkazováním na zdroje?

Jak jsme již nastínili výše, jedním z účelů seminárních prací je seznámit badatele se zásasami citační etiky. Vychází se zde z předpokladu, že informace uvedená bez odkazu na zdroj je bezcenná.
Jak tedy napsat seminární práci tak, aby byla v souladu s citační etikou? Na legitimní odkazování na literaturu či ostatní zdroje a prameny se pochopitelně vztahují poměrně striktní citační normy. Jejich osvojení je pro každého tvůrce seminární práce naprosto nezbytné a zejména podle patřičného odkazování se na zdroje bude jeho dílo posuzováno. Těžko může například uspět ten, kdo nezavádí náležité citační zkratky při citování téhož zdroje na více místech.
Pro každý typ zdroje či pramenu je také určen trochu rozdílný způsob odkazování (jiná pravidla platí pro knižní publikaci, sborník textů, článek v novinách či časopise, internetovou stránku či dokonce na osoby). Citační etika v sobě skrývá bezpočet záludností a složitostí, proto doporučujeme navštívit jedno z mnoha míst, kde se může případný zájemce zevrubněji seznámit se všemi zásadami uvádění citací, bibliografických údajů apod. Jedná se o český server www.citace.com.

Druhy seminárních prací

Bezprostředně po tom, co si pisatel zvolí téma práce, musí rovněž stanovit postup, jakým bude shromažďovat informace, tedy metodu bádání. Na základě toho tedy rozlišujeme několik způsobů, jak napsat seminární práci:

Kompilace z internetu je žánr v rámci seminárek celkem mladý a skrývá četná úskalí. Především klade obrovské nároky na badatelovu schopnost kritického posouzení prezentovaných dat, neboť jak známo, přispívat na internet může dnes kdokoli a řada článků je anonymní. Opravdu kvalitní práce se výlučně o internetové zdroje může opírat jen stěží, proto internet doporučujeme využít spíše jako prostor, kde se lze v zpracovávaném tématu dobře zorientovat a získat základní přehled.

Klasická kompilace spočívá v pročítání většího množství literárních zdrojů, srovnávání přístupu různých autorů a starších publikací s novějšími. Kniha platí, vzdor popularitě internetu, za nejspolehlivější zdroj. Jednak se u ní nesetkáme s anonymitou, jednak je to zdroj mnohem trvalejší než internetové články, které často rychle mizí a nelze je tedy zpětně dohledat.
Pravděpodobně nejpřínosnějším typem seminární práce je reportáž a kompilace, poněvadž autor nejen zprostředkovává informace vyhledané v odborné literatuře, nýbrž také přidává vlastní zkušenost a zařazuje tedy do textu reportážní prvky. Tato metoda se sice nehodí pro každé téma, nicméně pokud se vydaří, patří pravidelně k zdaleka nejhodnotnějším pracím vůbec. Vyžaduje sice od autora hodně invence a ochoty cestovat (např. do nějaké instituce, organizace, za náboženskou komunitou, …), avšak osobní zkušenost a praktická část přidává seminárce velký počet kladných bodů.

Jak napsat seminární práci s odpovídající grafickou úpravou?

Nejvíce konvenčím typem písma, jímž pisatel rozhodně nebude působit nijak extravagantně, je bezpochyby tradiční Time New Roman. Jedná se o písmo decentní, nepůsobící rušivě. Pokud zadání práce nehovoří jinak, je dovoleno použít například i písmo Arial, avšak důrazně se nedoporučuje uchylovat se k písmům jakkoli exotickým nebo výstředním. Co se velikosti písmen týče, nejběžnější je velikost dvanáct – některé školy však stanovují jako normu velikost osmnáct. Radíme tedy badateli, aby se nejprve co nejpečlivěji seznámil se zadáním, v němž obyčejně nalezne všechny důležité požadavky.
Základní typy zvýraznění v nabídce horní lišty textového editoru (tedy tučné písmo, kurzíva a podtržení) odborný styl připouští. Zvýrazňování klíčových pojmů, odborných termínů apod. pomocí tučného písma či podtržení je samozřejmě plně legitimní, kurzíva je pak maximálně vhodná pro odlišení přímých citátů.
Naproti tomu používání křiklavých barev (neřkuli tzv. „word artů“) k označení nadpisů bývá hodnoceno jako krajně nevhodné. Ještě tristnějším jevem je pak vkládání tzv. „smajlíků“. Dojde-li k odhalení takového excesu, končí práce okamžitě v koši a její autor si navíc uřízne pořádnou ostudu.

Jak si mohu seminární práci objednat?

Jestliže si ani po přečtení tohoto návodu nejste jisti, jak napsat seminární práci, nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a v případě, že jste pro objednávku seminární práce jednoznačně rozhodnuti, vyplňte naši objednávku. Následně vás budeme kontaktovat e-mailem a dohodneme se s vámi na termínu i veškerých detailech. Dotazy a připomínky směřujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Cena seminární práce zahrnuje

  • důkladnou koncepci
  • odborný servis 7 dní v týdnu
  • možnost konzultace se zpracovatelem
  • gramatickou a stylistickou korekturu
  • ochranu proti plagiátorství
  • citace podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
  • akční, věrnostní nebo množstevní slevu
  • titulní strana, obsah, použité zdroje a veškeré přílohy zdarma!

Poklady pro jak napsat seminární práci můžete objednat zde!