Diplomová práce vzor

Diplomová práce je odborná studie, bez jejíhož samostatného vypracování nemůže student získat akademickou hodnost. Oproti seminární a bakalářské práci se liší zejména rozsahem (60-80 stran), odborností a obtížností její obhajoby při závěrečné státní zkoušce.

Pokud hledáte vzor diplomové práce, server Diplomky.net je určitě tou správnou volbou! Čtěte dál a dozvíte se nejen, jak má vypadat vzor diplomové práce, ale také jak správně koncipovat jednotlivé části, jakých chyb se vyvarovat, případně jak si diplomovou práci na serveru Diplomky.net objednat! Vy dodáte zadání, my obratem zašleme perfektně zpracovanou diplomovou práci bez pravopisných chyb a se všemi potřebnými náležitostmi! Pro vzor diplomové práce čtěte dále!

Diplomová práce ukázka

S ohledem na skutečnost, že každá univerzita uvádí trochu jiný vzor diplomové práce, doporučujeme pisateli, aby si zjistil co nejpodrobnější informace přímo na fakultě. Požadavky jednotlivých fakult se liší především ve formální úpravě, nikoli v obecných zásadách. Většina fakult navíc sama vydává jakýsi vzor diplomové práce, podle něhož by se studenti měli řídit a vyvarovat se tak chyb.

Nicméně zde nabízíme užitečné odkazy na vzor diplomové práce několika významných českých univerzit. Tyto vzory diplomových prací by měly sloužit spíše jako drobná inspirace – v době zveřejňování diplomových prací na internetu rozhodně nedoporučujeme přebírat jakékoli pasáže, neboť univerzity jsou vybaveny spolehlivým softwarem na odhalování plagiátů:

Diplomová práce vzor UPOL

Diplomová práce vzor ČZU

Diplomová práce vzor MUNI

Diplomová práce vzor TUL

Anotace diplomové práce a vzor anotace diplomové práce

Anotace diplomové práce je krátký text, který v několika řádcích shrnuje, čím se diplomka zabývá, jakou metodu badatel zvolil potažmo jaké cíle si předsevzal. Anotaci bývá zvykem řadit hned za titulní stranu. Každá univerzita může mít ovšem jiné požadavky na psaní anotace diplomové práce, proto je lépe se napřed důkladně informovat na fakultě, kde studujete.
Stejně jako pro bakalářskou práci i pro diplomky platí, že anotace by měla být napsána jak v českém, tak v anglickém jazyce. Sem nahlédněte na vzor anotace diplomové práce.
Většina fakult rovněž považuje za samozřejmě uvádění tzv. klíčových slov, která mají za cíl usnadnit vyhledání práce na internetu.

Diplomová práce poděkování

Poděkování je část diplomové práce, která se podle současných konvencí řadí hned na začátek – tedy za titulní stranu a anotaci. Cílem poděkování je na pár řádcích ocenit přínos osob, bez jejichž přičinění by práce nemohla vzniknout. Slovo vděku tedy autor měl věnovat vedoucímu diplomové práce, ostatním konzultantům, případným respondentům (je-li součástí práce vlastní empirické šetření). Vzpomenout si však můžete i na rodinu či přátele.

Diplomová práce poděkování vzor

Rád bych na tomto místě poděkoval panu doc. RNDr. Karlu Dvořákovi za podnětné rady a zapůjčenou literaturu a panu Mgr. Petru Novotnému za ochotnou pomoc při vlastním empirickém šetření. Dále děkuji všem respondentům, bez jejichž trpělivosti a shovívavosti by nemohla praktická část mé diplomové práce vzniknout.

Diplomová práce čestné prohlášení

V čestném prohlášení své diplomky student prohlašuje, že se na vypracování diplomové práce podílel pouze on a vedoucí práce. Dále se v prohlášení stvrzuje, že všechny použité literární a jiné prameny řádně uvádí v seznamu zdrojů na konci diplomky. Čestné prohlášení se neobejde bez data, místa a vlastnoručního podpisu.

Diplomová práce čestné prohlášení vzor

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Ekonomické dopady daňových reforem na nejvýznamnější české exportéry v roce 2012“ vypracoval samostatně po konzultacích s vedoucím práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autor uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že jsem v souvislosti s jejím vytvořením neporušil autorská práva třetích osob.
V Praze dne 16.5.2012 Vlastnoruční podpis

Diplomová práce závěr

V závěru diplomové práce by mělo figurovat celkové shrnutí předchozích analýz – tzn. co se čtenář vlastně dověděl případně co by si měl zapamatovat. Následovat může diskuze vyvozených závěrů. Pisatel rovněž může zařadit vlastní úvahové pasáže, komentovat téma na základě osobní zkušenosti, zaujmout vlastní stanovisko či zhodnotit přínos práce jak pro něho samotného, tak pro čtenáře. Velice vhodné je zamyslet se nad tím, jak se vlastně vyvíjel studentův náhled na dané téma – může proto porovnat své vychozí hypotézy s dosaženými závěry. Pro inspiraci viz vzor diplomové práce uvedený nahoře.
Závěrečné stránky mohou zkoumané téma dále rozvíjet v obecnější rovině a naznačit možné směry budoucího výzkumu. Jedná se především o nastínění souvislostí s ostatními vědními disciplínami, jež mohou odemknout nové horizonty vědeckého bádání v dané oblasti.

Jak si diplomovou práci objednat?

Jestliže Vám výše uvedený vzor diplomové práce neposloužil jako dostatečná pomoc při psaní Vaší vlastní diplomky, nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a v případě, že jste pro objednávku diplomové práce jednoznačně rozhodnuti, vyplňte naši objednávku. Následně vás budeme kontaktovat e-mailem a dohodneme se s vámi na termínu i veškerých detailech. Dotazy a připomínky směřujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Jak lze u Diplomek diplomovou práci zpeněžit?

V případě, že chcete svou diplomovou práci či jiné odborné texty zpeněžit, neváhejte je publikovat na serveru Diplomky.net! Jak to funguje? Vy u nás publikujete svůj text a my Vám za každé jeho stažení zašleme 60% zisku na účet. Pro podprobnější info viz. Diplomky.net, pro přímé vložení práce pokračujte zde