Kurzové rozdíly v rámci standardu IAS 21

Základní informace - Kurzové rozdíly v rámci standardu IAS 21

Název práce: Kurzové rozdíly v rámci standardu IAS 21

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 19 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2012

 

Souhrn - Kurzové rozdíly v rámci standardu IAS 21

V případě, že společnost provozuje svoji činnost na různých územích s různými měnami tak se ve své účetní závěrce musí věnovat i problematice cizích měn a přepočtu kurzů. Právě této problematice cizích měn se věnuje standard IAS 21 Dopady změn směnných kurzů cizích měn. Hlavními oblastmi, kterými se zabývá a které se snaží vysvětlit, jsou transakce v cizích měnách, vykazování zůstatků na konci roku, dopady změn směných kurzů v účetních závěrkách. Dále se věnuje převodu do funkční měny a převodu účetní závěrky do měny vykazování v rámci konsolidace.

 

Úvod - Kurzové rozdíly v rámci standardu IAS 21

První důležitý pojem v tomto standardu je Funkční měna, tu můžeme chápat jako měnu primárního ekonomického prostředí, ve kterém společnost operuje, neboli měnu ve které společnost vytváří a vydává většinu svých peněžních prostředků. Kritérii k určení funkční měny je v standardu uvedeno hned několik.
Většinou se jedná o měnu, která nejvíce ovlivňuje prodejní ceny výrobků, zboží a služeb, měna ve které jsou vytvářeny zdroje z finančních aktivit (závazky, nástroje VK) a měna v které konkurenční prostředí a předpisy nejvíce ovlivňují prodejní ceny zboží a služeb. Je potřeba si, ale hlídat i nákladovou stránku – v jaké měně společnost vyplácí mzdy, platí za materiál a podobné náklady.
V případě určení funkční měny u dceřiné společnosti hodně napoví ekonomická situace mezi mateřskou a dceřinou společností. Jestli jsou aktivity zahraniční dcery prováděny se značným stupněm samostatnosti nebo je vše řízeno z mateřské společnosti. K určení správné funkční měny pomůže také to, zda CF z aktivit zahraniční dcery přímo ovlivňují CF mateřské společnosti a zdali je možno tyto toky na matku ihned převést nebo je CF z aktivit zahraniční dcery dostatečné na pokrytí existujících a očekávaných dluhů bez pomoci mateřské společnosti. Kdyby si společnost nebyla jista svou funkční měnou (tržby by dostávala v eurech, ale náklady by měla v norských korunách), tak by se přihlédlo k objemu a četnosti jednotlivých částek. Je zde snaha dosáhnout měny, která nejvěrněji reprezentuje ekonomické účinky příslušných transakcí, událostí a podmínek. Během působení společnosti na trhu může dojít ke změně ekonomických podmínek okolo společnosti v takovém rozsahu, že bude nucena změnit funkční měnu. V takovémto případě společnost musí přepočíst k datu změny funkční měny všechny položky rozvahy aktuálním spotovým kurzem. Přepočtené částky nepeněžních položek jsou následně chápány jako jejich historická cena. Funkční měnu je velmi důležité najít, protože IAS 21 předepisuje, aby právě v této měně byla oceněna rozvaha a výsledovka společnosti. Až následně může společnost převést tuto účetní závěrku do jiné měny, dle její preferencí. Logika za hledáním funkční měny je dosáhnutí toho, aby společnost nevykazovala ve své závěrce kurzové rozdíly, které nejsou ekonomicky relevantní, a tudíž nemají správnou vypovídající schopnost. Například společnost Alfa obchoduje (většina transakcí probíhá s těmito subjekty) převážně se zeměmi, které používají euro. Není tedy ve své podstatě vystavena kursovému riziku vyplývajícím z pohybu kurzů. Kdyby však chtěla tato společnost vést účetnictví v norských korunách, vykazovala by kurzovní rozdíly, kterým není ve skutečnosti vystavena.

 

Závěr - Kurzové rozdíly v rámci standardu IAS 21

Standard IAS 21, jak již jeho název napovídá, se zaměřuje na vhodné účetní zachycení a zveřejnění kurzových rozdílů ve vztahu k cizím měnám. A to jak při transakcích v cizích měnách tak při převodech účetních závěrek do jiných měn. Standard dává větší volnost ve vedení účetnictví jednotlivých společnosti. Za předpokladu dodržení několika pravidel tak může společnost vést účetnictví ve funkční měně, která je rozdílná s oficiální měnou země nebo vést účetnictví ve měně odlišné od funkční měny. V tomto případě, je nutné účetní závěrku převést do funkční měny, tím způsobem, jakoby společnost vedla účetnictví ve funkční měně již od začátku účetního období. Funkční měna je zvolena tak, aby co nejvěrněji vystihovala převažující charakter peněžních transakcí, které společnost ve vztahu ke svému okolí vykonává.
IAS 21 také řeší problematiku zúčtování kurzových rozdílů vznikajících v průběhu účetního období s následným dopadem do účetní závěrky. Je zde umožněna volba vykazovací měny, která je odlišná od funkční. Tuto možnost ocení nejspíše společnosti, které musí sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Standard povoluje používání týdenních či měsíčních průměrných kurzů.
Při konsolidací zahraničních dceřiných společnosti s jejich matkou jsou předešlé informace velmi důležité, obzvláště pak, při vylučování vzájemných vztahů. Závazky a pohledávkami, které jsou vyloučeny, se proti sobě vyloučí i s kurzovými rozdíly, které jsou na ně navázány.
Standard IAS 21 neupravuje problematiku kurzovních rozdílů sám, je úzce provázán s dalšími standardy. Jako například s IAS 7 Výkazy peněžních toků. Který doplňuje pravidla pro pracování s peněžními toky. Je zde i vazba opačná kde se IAS 7 odvolává zpět k IAS 21, v podmínce, že práce s peněžními toky v cizí měně musí být v souladu s IAS 21. Důležité jsou i standardy IAS 36 Snížení hodnoty aktiv a IAS 2 Zásoby které řeší snížení hodnoty aktiv a jeho testování. To se následně muší také přeceňovat v souladu se standardem IAS 21.
V posledních desetiletích došlo u českých předpisů k celkovému přiblížení ke standardu IAS 21. Lze však stále najít dostatek rozdílů. U českých předpisů není možnost volby funkční a vykazovací měny. Nenajdeme v nich ani přesnou definici peněžních položek ani některé úpravy, které IAS 21 řeší. Nicméně základní přístup k řešení účtování kurzových rozdílů z transakcí v cizích měnách vzniklých v průběhu účetního období i k datu závěrky je v českých předpisech zahrnut.

 

Klíčová slova - Kurzové rozdíly v rámci standardu IAS 21

IAS 21, Kurzové rozdíly, standard IAS 21, Funkční měna, dopady změn směnných kurzů cizích měn, konsolidace, funkční měny, směnné kurzy

 

Obsah - Kurzové rozdíly v rámci standardu IAS 21

Úvod
1 Funkční měna
2 Definice klíčových pojmů:
3 Transakce v cizích měnách
3. 1 Vykazování v průběhu roku (výchozí uznání)
3. 2 Vykazování k rozvahovým dnům
3. 2. 1 Příklad: Kurzové rozdíly ke konci účetního období
4 Vypořádání kurzových rozdílů
4. 1 Příklad na investici v zahraniční jednotce:
5 Vedení účetnictví v jiné než funkční měně
5. 1 Příklad na převod účetní závěrky:
6 Použití jiné než funkční měny pro vykazování
6. 1 Metody používané pro převod účetních závěrek
6. 1. 1 Metoda současného kurzu
6. 1. 2 Metoda přecenění
7 Povinnosti společnosti
Shrnutí
Zdroje

 

Stažení práce - Kurzové rozdíly v rámci standardu IAS 21

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 99 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0631 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde