Seminární práce - Seminární práce na míru

Nevíte si rady se zadáním seminární práce? Nevíte jak správně seminární práci vypracovat aby obsahovala veškeré povinné náležitosti, strukturu a metodologii? Nebo jen nemáte na její vypracování čas z důvodu pracovního či jiného vytížení?

Rádi vám pomůžeme tento problém vyřešit ve vámi požadované lhůtě, zaměření, rozsahu, bez zbytečných otázek a požadavků. Jsme připraveni pružně reagovat na vaše přání kterýkoliv den v týdnu s anonymním a profesionálním přístupem vysokoškolsky vzdělaných textařů.


Podklady pro seminární práce si můžete objednat zde


Základní informace o seminární práci

Seminární práce jsou nejčastějším typem zadávaných prací, se kterými se můžete setkat na vysoké škole, ale i na školách středních. Seminární práce se zpravidla využívá jako výstup daného předmětu či semináře. Oproti referátům a esejím je náročnější na strukturu, literaturu a odbornost. Rozsah seminární práce bývá různý a je závislý dle požadavků pedagoga. Zpravidla se pohybuje mezi 5 až 25 normostranami písemného textu. Obdobou seminární práce je semestrální práce, jež představuje pololetní práci, kterou student stvrzuje schopnost komplexně zpracovat zvolené téma.
Studium na všech vysokých školách a taktéž vyšších odborných školách je zakončeno bakalářskou, diplomovou či jinou absolventskou prací, kterou student prokazuje znalosti nabyté studiem.

Struktura seminární práce

Každá seminární práce musí obsahovat úvod, stať a závěr doplněné obsahem a seznamem použité literatury. V úvodu má být nastolena základní zkoumaná problematika a uveden cíl práce. Cíl seminární práce může být stanoven různě. Seminární práce bývá nejčastěji čistě teoretická, ale v některých případech je nutné začlenit také praktickou část, což je náročnější na čas i znalosti zpracovatele. Stať představuje hlavní část textu. Je tvořena kapitoly a může rovněž obsahovat podkapitoly. V kapitolách a podkapitolách je zpracovávána určitá problematika a použité informace musejí na sebe navazovat v logickém sledu.
V závěru seminární práce bývají získané informace shrnuty a mohou být doplněny o další informace. Nemělo by chybět ani zamyšlení se nad zadaným cílem práce.
Při vypracovávání seminární práce student prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou na zvolené téma, kdy využívá českou i zahraniční literaturu. Nejvíce bývá oceňována vlastní invence a přínos, ale rovněž schopnost studenta kriticky reflektovat, komparovat a kompilovat literaturu. Seminární práce může být vhodně doplněna grafickými, obrazovými přílohami, tabulkami a jinými vhodnými zdroji, se kterými student pracoval. Každá seminární práce musí obsahovat odkazy na zdroje, ze kterých autor seminární práce čerpal. Je tedy nutné dodržovat citační etiku a dodržovat normy ISO 690 a ISO 690-2.
Přebírané myšlenky jiného autora, které student použije ve své seminární práci, je tedy nutné opatřit poznámkovým aparátem a to buď jako poznámku pod čarou nebo za textem v závorce. V opačném případě by se jednalo o plagiátorství, což je nepřípustné.

Formální úprava seminární práce

Každá seminární práce musí mít náležitou formální úpravu. Pouze pedagog může dle svého uvážení zadat úpravu odlišnou. Pokud tak neučiní, obecná formální úprava je následující:
Velikost písma použitého v seminární práci je nejčastěji 11 až 12 bodů a druhem písma bývá Times New Roman. Řádkování 1,5. V celé seminární práci by měla být dodržena stejná úprava s možností zvýraznění důležitých kapitol či slov. Pro číslování kapitol je doporučeno používat desetinné členění. Celý text seminární práce je zarovnán do bloku.

Výstup seminární práce

Seminární práce je předávána pedagogovi, který ji studentům zadal, dle jeho požadavků, nejčastěji v písemné formě. Může být také doplněna CD nebo použita jako prezentace ve vyučování. Odevzdání seminární práce bývá stanoveno jednotně. Nejčastěji koresponduje s termínem ukončení výuky v semináři.


Podklady pro seminární práce si můžete objednat zde

Nejčastěji hledáte: Seminání práce, zpracování seminární práce, seminární práce na míru, sepsání seminární práce, vypracovaní seminární práce, napsání seminární práce, vyhotovení seminární práce