Náhled - Domácí násilí na mužích

Náhled absolventské práce - Domácí násilí na mužích

3. Jednotlivé druhy násilí

3.1. Fyzické

Tělesné, což jsou různé způsoby násilí se širokým spektrem intenzity napadení, jako jsou facky, strkání, kopání, bití, údery pěstí, škrcení, tahání za vlasy, kousání, plivání, štípání, škrábání, používání zbraní nebo jiných předmětů jako zbraní, poranění nožem nebo jinými ostrými předměty, svazování, pálení cigaretou, posazování na rozpálená kamna nebo přivazování k horkému topení, nebo vědomé vytváření nebezpečných situací způsobujících fyzické ohrožení jako třeba riskantní jízda autem. Extrémní podobou nebo důsledkem fyzického násilí může být vražda. Helena Haškovcová k tomuto výčtu násilí přidává i odpírání pití, jídla, léků, odpírání základních hygienických potřeb.

3.2. Verbální

Slovní násilí, jako třeba hrozby, urážky, ponižování, nadávky.

3.3. Sociální násilí

Může mít podobu izolace, zamezování jakéhokoliv kontaktu s vnějším světem, včetně příbuzných a přátel, absolutní kontrolu nad vším, co dotyčný dělá, omezování pohybu po bytě, domě, zatímco Haškovcová uvádí že:“ sociální násilí reprezentuje především materiální a finanční týrání, tedy neochotu financovat jídlo, ošacení, ale i například léky. Dále to znamená odepření přístupu k úsporám, nebo jejich zcizení, ale také převody bytu, domu atd. pod nátlakem. V kombinaci s psychickým násilím dochází k vystěhování nebo přestěhování“. Osobně bych tuto definici zařadil do kategorie ekonomického týrání, protože se dotýká finančních prostředků jednotlivých osob, což jim velmi ovlivňuje život.

3.4. Ekonomické násilí

Může být projevováno odmítnutím nebo minimalizací finanční podpory, bránění v nástupu nebo výkonu povolání, ničení majetku nebo osobních věcí. Jde tedy o určitou formu závislosti na osobě, která disponuje nebo může disponovat finančními prostředky nejen svými, ale i týrané osoby. Nejčastější formou bývá „odevzdávání“ celé výplaty nebo posílání výdělku na účet se kterým může disponovat pouze „trýznitel“.

3.5. Sexuální násilí

Dá rozpoznat z nucení k sexuálnímu styku, z vyžadování sexuálního styku kdekoliv a kdykoliv a bez předchozího souhlasu dotyčné osoby, úmyslného fyzického ubližování před nebo během sexuálního aktu, z nucení k sexuálním praktikám, s nimiž partner nesouhlasí, z nucení k prostituci a znásilnění- orální, anální, vaginální apod.
„K sexuálnímu násilí se muži vyjadřovali jen s obtížemi vzhledem k citlivosti tématu a bylo pro ně obtížné najít vhodná slova. Jak podotýkají autoři studie, jako by jim chyběl jazyk pro toto téma. Z výzkumu vyplývá, že se sexuálním násilím se v partnerském vztahu setkalo velmi málo respondentů. Pět mužů uvedlo, že jim partnerka vnucuje svá sexuální přání bez ohledu na jejich přání. Tři muži uvedli, že je partnerka nutila dělat věci, které nechtěli dělat, a jeden muž uvedl, že ho partnerka nutila účastnit se sexuální praktiky proti jeho vůli. Z uvedených zkušeností můžeme vyvodit, že pro zkoumání sexuálního násilí bude třeba hledat alternativní a sofistikované výzkumné nástroje. Při výzkumu násilí na mužích zřejmě nebude hrát klíčovou roli otázka znásilnění, ale celá řada různě závažných detailů. Zraňující může být jak odpírání sexu, tak hyperaktivita ze stran partnerky, navíc je třeba realisticky zhodnotit, jakou váhu vlastně v moderním světě získávají přitažlivý vzhled a sexualita (s ohledem na popularitu redukčních diet, anabolik, viagry a vůbec celý kult dokonalého sexu, o němž psal už markýz de Sade).

3.6. Psychické a emocionální násilí

Znamená vyvolávání pocitů viny („Ty za to můžeš, kdybys to udělal/a, nestalo by se to“), narušení sebevědomí („Nestojíš za nic, nic neumíš, jsi nula“), ponižování, vyhrožování („Když to neuděláš, neuvidíš už naše dítě“), zastrašování, excesivní křik, neustálá kritika, nadávání, okřikování, zahanbování, zesměšňování, lhaní, nedodržení slibů nebo daného slova, zneužití důvěry, ignorování.

Psychické násilí je někdy též označované jako emocionální újma. Může mít pestré formy, které je obtížné detekovat zejména proto, že je pachatelé volí s ohledem na citlivá místa oběti. Nejčastěji se jedná o ponižování a zesměšňování. Agresor používá tzv. verbální agrese, tedy nadávek, urážek, výsměchů, hrozeb a zastrašování. Někdy dává najevo, že je oběť nadbytečná, bezcenná a starost, či péče o ni, stojí mnoho sil a peněz. Oběti jsou odpírány oblíbené činnosti (např. pěstování koníčků a sledování televize), jsou jí rozbíjeny nebo odebírány „památečné“ věci (dětem hračky, starým lidem pak fotografie, či drobné umělecké předměty) a je jí zakazován určitý sociální kontakt, nebo dokonce všechny kontakty (s dalšími příbuznými, s oblíbenými kamarády, s přáteli, se sousedy atd.). Nezřídka je ve velké nelibosti také oblíbené zvíře oběti (domácí miláček, např. pes, kočka atp.), což umocňuje trýzeň týrané osoby.


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde