Hodnocení finanční výkonnosti podniku

Základní informace - Hodnocení finanční výkonnosti podniku

Název práce: Hodnocení finanční výkonnosti podniku

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 59 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Miroslav Mucha

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0442 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Úvod

V dnešní době, ve které se neustále zvyšují nároky na konkurenceschopnost společností, je životně důležité mít pod kontrolou finance podniku. Cílem bakalářské práce je hodnocení finanční výkonnosti podniku, rozpoznání odchylky od žádoucích stavů a navrhnutí kroků, které by vedly ke zlepšení. Pomocí finanční analýzy získáme informace, zda je podnik finančně zdravý, rentabilní, likvidní a jaké jsou možnosti podniku v oblasti financí. Rozvaha a výkaz zisku a ztrát v období 2007 až 2009 budou zdrojem dat pro finanční analýzu v bakalářské práci. Jedním z důvodů, proč jsem si vybral společnost T-print, s.r.o. je skutečnost, že zde pracuje můj rodinný příslušník. Dle mého názoru je důležité poznat firmu podrobně ze všech úhlů. Čísla v účetních výkazech nemají mnohdy dostatečnou vypovídací schopnost, a proto za velice přínosné považuji i názory zaměstnanců. Mnozí manažeři těmto názorům nepřikládají přílišnou váhu, což se mnohdy může ukázat v konečné fázi jako krátkozraké. Bakalářská práce obsahuje dvě části. V teoretických východiscích dané problematiky jsou čtenáři obeznámeni s uživateli finanční analýzy, zdroji informací, finanční analýzou, která je složena z metod absolutní, relativní a analýzou poměrových ukazatelů. A na závěr budou interpretovány metody hodnotící finanční zdraví podniku. V úvodu druhé části je představena společnost T-print, s.r.o, na níž jsou aplikována teoretické východiska dané problematiky. Rozvaha je podrobena horizontální a vertikální analýze, těmto analýzám je následně podroben i výkaz zisku a ztrát. Následuje poměrová analýza a metody hodnotící finanční zdraví podniku. Na závěr bakalářské práce jsou rozebrány návrhy a doporučení podniku, jakými kroky lze zlepšit stávající finanční situaci.

Cíl - Hodnocení finanční výkonnosti podniku

Cílem této bakalářské práce bylo provést u společnosti T-print, s.r.o., která působí v tiskařském průmyslu, finanční analýzu, která by odhalila její finanční stav. V teoretické části jsem využil znalostí, které jsem nabyl během svého bakalářského studia na Ekonomické fakultě VŠB – TUO a také jsem velice často využíval odbornou literaturu, která se danou tématikou zabývala.

Závěr - Hodnocení finanční výkonnosti podniku

Hospodářská krize, která zasáhla celý svět, vyčistila trh od neefektivních firem. Na trhu zůstaly pouze firmy, které dokážou minimalizovat své náklady a maximalizovat svou hodnotu. Společnost T-print, s.r.o. přestože ke konci sledovaného období dosáhla záporných hodnot, přečkala. Finanční stav společnosti se postupně zhoršoval, ale pokud se bude inspirovat návrhy a doporučeními uvedenými v bakalářské práci, je možné, že tento trend zvrátí. Pokud ovšem společnost nehodlá investovat do svého majetku, tak jsem velice skeptický ohledně následujících let provozu. Přestože společnost T-print, s.r.o. si na daném trhu vybudovala stabilní pozici, nesmí opominout investice do nových technologií, díky nimž by mohla získat konkurenční výhodu, která může znamenat obrat do černých čísel ve výkazu zisku a ztráty. Společnost by se neměla bát využívat cizí zdroje pro svou činnost, které znamenají do jisté míry levnější formu financování. Doufám, že má bakalářská práce bude pro společnost T-print, s.r.o. přínosem a použije některé mé návrhy a doporučení k zlepšení své finanční situace.


Klíčová slova

Finanční analýza, Stavové ukazatele, Vertikální analýza, Horizontální analýza, Rozdílové ukazatele, Tokové ukazatele, Analýza poměrových ukazatelů, Ukazatele rentability, Ukazatelé aktivity, Ukazatele likvidity, Ukazatele zadluženosti, Ukazatele tržní hodnoty, EVA, Ukazatele cash flow, Souhrnné indexy hodnocení, Kralickův quick test, Index důvěryhodnosti IN, Altmanovo Z-skóre

Obsah

1. Úvod
2. Teoretická východiska dané problematiky
2.1. Uživatelé finanční analýzy
2.1.1. Manažeři
2.1.2. Investoři
2.1.3. Banky a jiní investoři
2.1.4. Obchodní partneři
2.1.5. Konkurenti
2.1.6. Zaměstnanci
2.1.7. Stát a jeho orgány
2.2. Zdroje informací pro finanční analýzu
2.2.1. Rozvaha
2.2.2. Výkaz zisku a ztráty
2.2.3. Výkaz peněžních toků (Cash flow)
2.3. Techniky a metody finanční analýzy
2.3.1. Metoda absolutní
2.3.2. Metoda relativní
2.3.3. Analýza poměrových ukazatelů
2.4. Metody hodnotící finanční zdraví podniku
2.4.1. Altmanovo Z – skóre
2.4.2. Kralickův rychlý test
2.4.3. Index důvěryhodnosti IN
3. Charakteristika organizace
3.1. Základní údaje
3.2. Historie až po současnost společnosti T-print, s.r.o.
4. Praktická část
4.1. Metoda absolutní
4.2. Metoda relativní
4.2.1. Horizontální analýza rozvahy ve zjednodušené podobě
4.2.2. Vertikální analýza rozvahy ve zjednodušené podobě
4.2.3. Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty
4.2.4. Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty
4.3. Analýza poměrových ukazatelů
4.3.1. Ukazatelé rentability
4.3.2. Ukazatelé aktivity
4.3.3. Ukazatel likvidity
4.3.4. Analýza struktury kapitálu
4.4. Metody hodnotící finanční zdraví podniku
4.4.1. Altmanovo Z – skóre
4.4.2. Kralickův rychlý test
4.4.3. Index důvěryhodnosti IN95
5. Návrhy a doporučení
6. Závěr
Seznam použité literatury
Seznam použitých zkratek
Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce
Seznam příloh

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0442 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde