Time management v činnosti manažerů

Základní informace - Time management v činnosti manažerů

Název práce: Time management v činnosti manažerů

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 55 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Alena Svobodová

Datum obhajoby: 2007

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Time management v činnosti manažerů

Time management lze chápat jako efektivní řízení času. Má velký význam ve všech činnostech, zejména však v činnostech řídících. Proto je úspěšné řízení času důležité zejména pro manažery. Předmětem této práce je vypracování analýzy řízení času ve zvoleném podniku. Vybraným podnikem je firma ABC s. r. o. Analýza byla prováděna u pěti manažerů. Informace byly získány metodou pozorování, analýzou vnitropodnikových dokumentů a nestandardizovaného rozhovoru. Na základě výsledků této analýzy byla vytvořena doporučená opatření, která by měla řešit problémové oblasti řízení času.

Úvod - Time management v činnosti manažerů

Pod pojmem time management rozumíme řízení času. Řízení času hraje významnou roli v životě každého člověka. Čas je naším nejvzácnějším zdrojem, protože je zdrojem neobnovitelným a nenahraditelným. Time management je nedílnou součástí práce manažerů. Na činnosti, které manažer vykonává, je kladen požadavek efektivity v čase. Celkový úspěch manažera je tedy spojen se schopností zacházet s časem tak, aby získal jeho dostatek pro prioritní cíle a aby vykonával tyto úkoly včas. To úzce souvisí se stanovením správných cílů a schopností vědomě plánovat a cílů dosahovat. K tomu, aby manažer dokázal efektivně řídit čas je nutné, aby zvládl techniky a metody time managementu. Tyto metody se vztahují na veškeré funkce, které manažer v průběhu pracovního dne vykonává – stanovení cílů, plánování, rozhodování, organizace, kontrola a komunikace. V diplomové práci provedu analýzu řízení času manažery v daném podniku. Na základě zvolených metod bude objasněno, čím se manažeři v průběhu pracovního dne zabývají, a jaké jsou nejvýznamnější problémy v této oblasti. Na závěr navrhnu taková opatření, která pomohou manažerům ke zefektivnění řízení času.

Závěr - Time management v činnosti manažerů

Time management lze chápat jako efektivní řízení času. Každá vykonávaná činnost se koná v čase. A právě čas je jak jedním z kritérií úspěšnosti, tak i limitujícím faktorem realizace činností. Schopnost efektivně řídit svůj čas je významná zejména v činnostech řídících. Celkový úspěch manažera je spojen se schopností zacházet s časem tak, aby získal jeho dostatek pro prioritní cíle a aby vykonával tyto úkoly včas. Cílem této práce bylo provedení analýzy řízení času manažery v daném podniku. V teoretické části byly objasněny teoretické pojmy, vztahující se k tomuto tématu. Byla charakterizována osoba manažera, shrnuty zásady a techniky efektivního řízení času a popsán vývoj time managementu.

Analytická část práce obsahuje charakteristiku vybraného podniku, popis manažerských funkcí a vlastní provedení analýzy řízení času manažerů. Informace byly získány metodou pozorování, analýzy vnitropodnikových dokumentů a nestandardizovanými rozhovory s manažery. Jako nejvýznamnější nedostatky v řízení času jsou: nedostatečná ochrana před vnějšími rušivými vlivy, nedostatečné zvládnutí technik řízení času a dále nevhodná organizace práce ze strany podniku. Na základě těchto nedostatků byla vypracována opatření, která budou předána zainteresovaným manažerům. Domnívám se, že efektivní řízení času je klíčovým faktorem úspěšnosti manažerů a každý vedoucí pracovník by měl znát techniky řízení času a využívat je.

Klíčová slova - Time management v činnosti manažerů

Time management, management, plánování, čas, funkce řízení času, organizování času, vedení, kontrola, delegování, rozhodování, informace a komunikace

Obsah - Time management v činnosti manažerů

1 ÚVOD
2 LITERÁRNÍ REŠERŠE
2.1 MANAŽER A JEHO PRÁCE
2.1.1 Manažer
2.1.2 Manažerské funkce
2.1.2.1 Plánování
2.1.2.2 Organizování
2.1.2.3 Personální zajištění
2.1.2.4 Vedení
2.1.2.5 Kontrola
2.1.2.6 Aktivní sebeřízení manažera
2.1.3 Shrnutí
2.2 TIME MANAGEMENT
2.2.1 Čas
2.2.2 Definice time managementu
2.2.2.1 Historie time managementu
2.2.3 Řízení času
2.2.4 Metody řízení času
2.2.4.1 Stanovení cílů
2.2.4.2 Plánování
2.2.4.3 Rozhodování
2.2.4.4 Delegování
2.2.4.5 Realizace a organizace
2.2.4.6 Kontrola
2.2.4.7 Informace a komunikace
2.2.5 Shrnutí
3 CÍL A METODIKA PRÁCE
4 ANALYTICKÁ ČÁST
4.1 CHARAKTERISTIKA ZVOLENÉHO SUBJEKTU
4.1.1 Základní údaje
4.1.2 Organizační struktura
4.1.3 Forma práce manažerů
4.1.4 Pracovní doba manažerů
4.1.5 Popis funkcí manažerů
4.2 VYHODNOCENÍ ANALÝZ
4.2.1 Pozorování manažerů
4.2.1.1 Analýza činností manažerů
4.2.1.2 Analýza rušení a vyrušení manažerů
4.2.1.3 Analýza časových ztrát
4.2.2 Analýza vnitropodnikových dokumentů
4.2.3 Nestandardizovaný rozhovor
4.3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZ
5 ZÁVĚR

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde