Virtuální organizace

Virtuální organizace

Základní informace - Virtuální organizace

Název práce: Virtuální organizace

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 22 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Virtuální organizace

Virtuální organizace jsou poměrně novým fenoménem. Přesto, nebo možná právě proto, jejich popularita stále narůstá. Zdá se totiž, že v současném tvrdém konkurenčním boji dokážou tyto organizace lépe snižovat náklady, efektivněji hospodařit se zdroji, pružněji reagovat na požadavky zákazníků a celkově dosahovat lepších výsledků. Virtuální organizace je koncept, který umožňuje i malým subjektům využívat výhod globalizace a těžit z dramatického vývoje informačních a komunikačních technologií.
Slovo ,,virtuální“ se v posledních letech stalo velice frekventovaným výrazem. Je užíváno v kontextu probíhajících změn v technologickém a ekonomickém prostředí a jako takové je volně aplikováno na mnoho situací, s mnoha možnými interpretacemi.
Změny v tržním prostředí si vynucují příslušnou reakci ze strany podnikatelských subjektů. Je zřejmé, že úspěšné firmy musí soustavně aktualizovat své plány a případně přehodnocovat své cíle, zejména pokud to vyžaduje tržní situace. Jedním z možných způsobů řešení této situace je zavedení a využití flexibilní organizační struktury v podobě nové formy organizace, právě virtuální organizace.
Virtuální organizace je spojení nejvyšší úrovně spolupráce v oblasti klíčových oborů působnosti, a to v nezávislých rozvíjejících se podnicích. Ty jsou spolu propojeny pomocí moderních IT po dobu potřebnou pro splnění projektu či dosažení určitého obchodního cíle. Přitom se vůbec nehledí na hranice organizace nebo hranice státu.

Virtuální organizace je ještě mladý obor a je zatím obtížné ho jednoznačně vymezit. Z přehledu literatury věnované tématu virtuální organizace vyplývá, že odborná obec zatím nedospěla k vyčerpávající definici a jednotnému chápání tohoto pojmu. Názory odborníků a jejich chápání toho, co vlastně virtuální organizace je, se podstatně různí. Dalším problémem je i neustálenost českého názvosloví, neboť s několika výjimkami existuje na toto téma literatura pochopitelně pouze v angličtině. Setkáváme se proto s různými více či méně synonymními výrazy. V mnoha textech věnovaných problematice virtuálních organizací se můžeme setkat s velice jednoduchým vymezením, kdy bez dalších podrobností je za „virtuální" považována každá organizace, která využívá primárně informační a komunikační technologie pro činnost a komunikaci svých členů. Tento zjednodušující pohled nalezneme nejčastěji ve spíše technicky orientovaných textech. Pro potřeby managementu však shledáváme takové vymezení jako nedostačující, neboť neříká nic o charakteru vztahů v organizaci, řešení dělby pravomocí a odpovědnosti a způsobu organizace.
Samotný pojem „virtuální organizace" pochází ze dvou zdrojů. V osmdesátých letech 20. století vyvinul Mowshowitz model virtuální organizace založené na důsledném oddělení požadavků (například vstupů, montážních dílů) od způsobů jejich naplnění, respektive uspokojení (například dodavatelů a distribučních sítí). Toto oddělení umožňuje manažerům snadno měnit způsoby plnění požadavků za jiné, podle momentálních okolností. Příkladem takového jednání je např. propouštění „drahých" pracovníků v USA a najímání „levných" pracovníků v Latinské Americe či Asii.
Někteří autoři popisují virtuální organizaci jako soubor geograficky rozptýlených, funkčně a/nebo kulturně odlišných entit, které jsou propojeny elektronickými komunikačními prostředky a spoléhají na koordinaci prostřednictvím vedlejších, dynamických vztahů. Navzdory rozptýlené povaze má organizace jednotnou identitu. Jako jednotná organizace je vnímána nejen svými členy, ale i zákazníky a dalšími zainteresovanými subjekty. Virtuální organizace je metaforou pro organizační uspořádání doslova „držené pohromadě komuni¬kací".
Jiní píší o přizpůsobivé virtuální organizaci, která je charakterizována rozptýlený¬mi lidmi, znalostmi, systémy a pracovišti, je elektronicky integrovaná přes zaměstnance, partnery, zákazníky, dodavatele, externí zdroje a komunity, je záměrně navržena k rychlému přizpůsobení se neštěstím, šokům a zásadním změnám a pracuje plnou rychlostí, i v nepříz-nivých podmínkách a v ohrožení.
Virtuální organizaci můžeme definovat jako geograficky rozptýlenou organizaci, jejíž členy spojuje dlouhodobý zájem nebo cíl a komunikují a koordinují svou práci pro-střednictvím informačních technologií. Klíčovým rysem virtuálních organizací je přede¬vším jejich vysoký stupeň neformální komunikace. Extenzivní neformální komunikace je nezbytná kvůli nedostatku formálních pravidel, procedur, norem a pro vyjasnění zodpověd¬nosti jednotlivců. Na druhé straně formální komunikace je neinteraktivní, neosobní a zahr¬nuje použití takových způsobů komunikace.
Ještě poněkud jinak vymezují virtuální organizaci jiní odborníci, když uvádějí, že obecně se chápe jako spolupráce právně nezávislých partnerů, kteří přispívají svými stěžejními kompetencemi k vertikální či horizontální integraci a vůči zákazníkům vystupují jako jedna organizace. Od ostatních definic se tato liší zdůrazněním právní nezávislosti členů virtuální organizace. U dalších autorů se ve většině případů tato otázka buď otevřeně nedis-kutuje, nebo je právní nezávislost členů virtuální organizace uváděna jako možná, nikoliv však nutná. Organizace je často zakládána na omezené časové období a účastníci jsou ob¬vykle geograficky rozptýlení.
Tyto decentralizované organizace s téměř žádnou hierar¬chií jsou silně závislé na komunikaci a koordinaci interních procesů. Proto je jedním z předpokladů existence virtuálních organizací přítomnost technické infrastruktury pro podporu komunikace a spolupráce. V ideální virtuální organizaci jsou dokumenty drže¬ny v elektronické podobě, komunikace je zprostředkovaná počítači a je obtížné vymezit jasné vnější hranice organizace.
Můžeme také říci, že virtuální organizace je spíše strategickým konceptem než předepsa-nou organizační formou a týká se vždy skupiny podniků a/nebo jednotlivců, kteří se spojují k spolupráci, přičemž využívají kombinaci informačních a komunikačních technologií pro koordinaci práce a pro informační a sociální výměny, vzápětí se na tyto organizace odvolá¬vají jakožto na „strategické aliance umožněné technologií".(dědina)
Většina autorů se shoduje v základních charakteristikách, jako je geografická rozptýlenost pracovníků organizace, respektive pracovních týmů, kteří plní různé funkce a mohou mít odlišné kulturní zázemí, vysoká míra využití informačních a telekomunikačních technologií a pružné reakce organizace na změny v jejím okolí. rentgirl

Klíčová slova - Virtuální organizace

Virtuální organizace, pohled na virtuální organizaci, znaky virtuální organizace, rozdělení virtuální organizace, technologická organizace, distribuovaná organizace, externalizovaná organizace, kyberorganizace, dočasná síť, virtuální tým

Obsah - Virtuální organizace

1 ÚVOD
2 LITERÁRNÍ PŘEHLED
2.1 Co je virtuální organizace
2.2 Institucionální a funkční pohled na virtuální organizaci
2.3 Charakteristické znaky virtuální organizace
2.4 Rozdělení virtuální organizace
2.4.1 Technologická organizace
2.4.2 Distribuovaná organizace
2.4.3 Externalizovaná organizace
2.4.4 Kyberorganizace
2.4.5 Dočasná síť
2.4.6 Virtuální tým
3 METODIKA
3.1 Cíl práce
3.2 Vlastní metodika
3.3 Zdroje informací
4 FUNKCE A ŘÍZENÍ VIRTUÁLNÍCH ORGANIZACÍ
4.1 Základní charakteristiky virtuálních organizací
4.2 Časový rámec
4.3 Přednosti virtuálních organizací
4.4 Nevýhody virtuálních organizací
4.5 Styl řízení virtuální organizace
4.6 Rozdíly mezi klasickými a virtuálními organizacemi
5 PŘÍPADOVÁ STUDIE
6 ZÁVĚR
7 PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY
8 PŘÍLOHY

Stažení práce - Virtuální organizace

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 120 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0437 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde