Hodnocení účinnosti internetové reklamy

Základní informace - Hodnocení účinnosti internetové reklamy

Název práce: Hodnocení účinnosti internetové reklamy

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 57 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Hodnocení účinnosti internetové reklamy

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 220 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0428 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Hodnocení účinnosti internetové reklamy

Tato bakalářská práce se zabývá internetovou reklamou, od historie až po současnost. Konkrétně popisuje způsoby propagace a marketingové komunikace, se zaměřením na internetovou reklamu, její druhy a metody prodeje. V práci jsou vytyčeny i rozdíly mezi reklamou na Internetu a ostatními druhy reklam. Jaké jsou její výhody a problémy oproti jiným médiím. Dále jsou zde specifikovány čtyři druhy reklamních systémů a stručně popsána jejich historie.
Jedna kapitola se věnuje přímo internetové reklamě v ČR, a to jak jejím počátkům, tak dnešní struktuře internetového reklamního trhu.
Zařazena je zde i část zabývající se psychologií reklamy, kde jsou uvedeny metody psychologie reklamy. Zejména je v této kapitole zmíněno, jak by měla účinná reklama vypadat a působit na spotřebitele.
V neposlední řadě se tato bakalářská práce zabývá účinností internetové reklamy a druhy výzkumů efektivity reklamy. Problematiku účinnosti reklamy na Internetu zkoumá i praktická část bakalářské práce, jež by měla odpovědět na otázky, jak internetovou reklamu vnímají spotřebitelé a do jaké míry se nechají reklamou ovlivnit.

Úvod - Hodnocení účinnosti internetové reklamy

Někdo ji má rád, jiného nezajímá. Někteří ji dokonce nesnášejí. Prvního pobaví, druhého pobouří, třetí se jí nechá inspirovat. Hlavní však je, že je všude kolem nás. Řeč je o reklamě. Ta se stala fenoménem dnešní doby a vzrušujícím tématem snad pro všechny.
Reklama je jakákoliv forma placené, přímé, neosobní komunikace, která umožňuje prezentovat produkt v zajímavé formě s využitím všech prvků působících na smysly člověka. Sdělení musí být zábavné s určitým nápadem, strategicky zpracováno a v neposlední řadě vhodně umístěno v čase a médiích. Cílem reklamy je nalákat a přimět tak spotřebitele ke koupi právě propagovaného výrobku a tím zvýšit prodej a zisk.
Na reklamu dnes můžeme narazit v mnoha různých podobách. Rozdělujeme ji do několika skupin: televizní, tisková, rozhlasová, světelná, mobilní a v neposlední řadě reklama internetová.
Internetová reklama je relativně novým fenoménem, který se rozšířil s nástupem Internetu. Představuje jeden z nástrojů internetového marketingu, jež vyžaduje trpělivost a dlouhodobou perspektivu. Je nutné ji pravidelně měřit a vyhodnocovat. Reklama na Internetu má bezesporu svá specifika, jako je například interaktivita, ale i zde jde stále o komunikaci mezi lidmi.
Výhodou internetové reklamy je, že lze velmi snadno a levně měřit, což nám pomůže nejen při rozhodování o investování do reklamy, ale i v marketingu vůbec. Už v průběhu kampaně se může testovat a srovnávat účinnost několika inzerátů, včetně jejich vlivu na prodej. Neefektivní reklamy se dají předčasně ukončit a následně vylepšit znění inzerátu, aby se staly účinnými.

Hlavním cílem této bakalářské práce je specifikovat a zhodnotit účinnost internetové reklamy elektronického obchodu Aukro.cz. Zda si lidé všímají reklamních bannerů Aukro.cz a zda se nechají ovlivnit touto reklamou natolik, že na banner kliknou a tím vstoupí na stránky elektronického obchodu. alloescort.ch Dále jak často respondenti navštěvují Internet, zda sledují všeobecně internetové reklamy a co na Internetu nejčastěji vyhledávají.
Mezi jednotlivé dílčí cíle této práce pak patří seznámení s historií a vývojem internetové reklamy, včetně internetového reklamního trhu v ČR. Dále rozdělit způsoby propagace a komunikace, zvolit si hlavní druhy internetové reklamy a vysvětlit rozdíly mezi internetovou reklamou a ostatními druhy reklam. Práce se též zabývá psychologií reklamy, včetně vymezení, jak by měla správná reklama vypadat a co by měla obsahovat.
Závěrem teoretické části je zde kapitola, která se zabývá účinností internetové reklamy a přibližuje základní druhy výzkumů, jež zkoumají její efektivitu.

Závěr - Hodnocení účinnosti internetové reklamy

Vývoj Internetu začal zhruba před 20 lety. Za tuto dobu přinesl spoustu novinek a převratů. S rozšířením osobních počítačů přilákal Internet milióny nových uživatelů a dnes má přízeň skoro celé společnosti, která už se bez něj neobejde.

Mezi nejčastěji vyhledávané služby Internetu patří převážně elektronická pošta. Zde je vidět technický pokrok. Lidé už si nepíší dopisy, které zdlouhavě putují z jedné části republiky do jiné části nebo dokonce z jednoho světadílu do druhého. Dnes stačí napsat email a jednoduchým kliknutím ho odeslat na druhý konec světa a to vše zdarma a do minuty. Mezi jiné vyhledávané služby Internetu patří informační servery, sociální sítě a v neposlední řadě elektronické obchody.

Co se týče internetových reklam, nezůstávají bez povšimnutí. Většina uživatelů Internetu sice blikající bannery spíše ignoruje, ale najdou se i tací, kteří se rádi podívají, jaké informace zajímavá reklama skrývá.

Ve výzkumu byly zjištěny předpokládané výsledky, co se týče účinnosti internetové reklamy elektronického obchodu Aukro.cz. Ze tří zobrazených internetových reklam v dotazníku, respondenti vybrali jako nejzajímavější tu, která z psychologického hlediska byla nejlepší. Podle zmíněných reakcí na tuto reklamu je nejdůležitějším faktorem pro zaujetí potencionálních uživatelů kompromis mezi textem a ilustrací. U textu je důležité zvolit větší velikost a výraznost písma, pro dobrou čitelnost.

Velmi překvapujícím, avšak potěšujícím výsledkem ve výzkumu byla volba respondentů, kteří naprosto neznali elektronický obchod Aukro.cz. Většina z nich, díky dotazníku a třem bannerům zobrazených v něm, navštíví server Aukro.cz a seznámí se s nabídkou služeb, které elektronický obchod poskytuje. Je možné, že se následně i zaregistrují a Aukro.cz díky tomuto malému výzkumu získá nové spokojené zákazníky.

Klíčová slova - Hodnocení účinnosti internetové reklamy

Internet, Internetová reklama, Cookies, Banner, Osobní prodej, Podpora prodeje, Práce s veřejností, Přímý marketing, Psychologie reklamy, Účinnost internetové reklamy

Obsah - Hodnocení účinnosti internetové reklamy

1. Úvod
2. Cíl práce a metodika
2.1. Cíl práce
2.2. Metodika práce
3. Historie a vývoj internetové reklamy
3.1. Historie reklamy
3.2. Historie Internetu
3.3. Historie reklamy na Internetu
4. Způsoby propagace a komunikace
4.1. Marketingové komunikace
4.1.1. Reklama 5
4.1.2. Osobní prodej
4.1.3. Podpora prodeje
4.1.4. Práce s veřejností
4.1.5. Přímý marketing
4.1.6. Sponzoring
4.1.7. Nová média
4.2. Druhy reklam na Internetu
4.2.1. Cookies
4.2.2. E-mail
4.2.3. Web
4.2.4. Jiné formy internetové reklamy
4.3. Metody prodeje reklamy na Internetu
4.3.1. Flat Fee Model
4.3.2. CPM a Click-Through Model
4.3.3. Revenue Based Model
5. Rozdíl mezi internetovou reklamou a ostatními druhy
reklam
5.1. Výhody internetové reklamy
5.1.1. Zacílení
5.1.2. Snadné měření reakce uživatelů (tracking)
5.1.3. Doručitelnost a flexibilita
5.1.4. Interaktivita
5.2. Problémy internetové reklamy
5.2.1. Omezený rozsah publika
5.2.2. Malé procento z celkového reklamního objemu
5.2.3. Klesající Click Rate
5.2.4. Omezená velikost
5.2.5. Software blokující internetovou reklamu
6. Reklamní systémy
6.1. Uzavřené reklamní systémy
6.2. Otevřené reklamní systémy
6.3. Systémy pro výměnu reklamních proužků
6.4. Systémy pro podporu partnerských programů
7. Internetová reklama v ČR
7.1. Historie internetové reklamy v ČR
7.2. Struktura internetového reklamního trhu
8. Psychologie reklamy
8.1. Metody psychologie reklamy
8.2. Vnímání 5
8.2.1. Vnímání barev
8.3. Titulek reklamy
8.4. Hlavní reklamní text
8.5. Písmo
8.6. Ilustrace v reklamě
8.7. Humor v reklamě
9. Tvorba reklamy a její účinnost
9.1. Kdy je reklama účinná
9.2. Bariéry při působení reklamy
9.3. Druhy výzkumů efektivity reklamy
9.3.1. Měření stupně známosti
9.3.2. Test znovupoznání
9.3.3. Test vzpomenutí
9.3.4. Inzertní test DELTA
9.3.5. Měření účinnosti propagace ve vztahu k dosaženému prodeji
9.4. Účinnost reklamy na Internetu
10. Výzkum – Účinnost internetové reklamy Aukro.cz
10.1. Definování problému
10.2. Stanovení cíle výzkumu
10.3. Volba metodiky a techniky, určení velikosti vzorku
10.4. Vyhodnocení výzkumu
10.5. Shrnutí výzkumu
11. Závěr
12. Seznam použitých zdrojů
12.1. Odborná literatura
12.2. Internetové zdroje
13. Přílohy
13.1. Příloha 1 - Dotazník
13.2. Příloha 2 - Reklama 1
13.3. Příloha 3 - Reklama 2
13.4. Příloha 4 - Reklama 3
13.5. Příloha 5 - Seznam použitých tabulek
13.6. Příloha 6 - Seznam použitých grafů

Stažení práce - Hodnocení účinnosti internetové reklamy

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 220 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0428 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde