Disertační práce na míru

Blížíte se ke konci svého doktorandského studia a čeká vás vypracování disertační práce. Vědeckou úrovní své práce dokazujete svoji odbornou erudovanost a schopnost disertační doktorskou práci vypracovat. Ne vždy ale máte jasnou představu, jaký má být rozsah disertační práce, hledáte vzor disertační práce ke stažení, a právě takové informace můžete nalézt v následujícím textu. Kromě toho je možné objednat si i podklady pro disertační práci.

Disertační práce má vycházet z vlastního vědeckého výzkumu a měla by přinášet nové, dosud nepublikované poznatky. Předpokládají se dostatečné teoretické znalosti i schopnost spolupráce s vědeckými ústavy a dalšími pracovišti i ostatními odborníky. To následně vede k vhodnému výběru odborného problému, ke stanovení přiměřených hypotéz a metod disertační práce.

Disertační práci student vypracovává ve spolupráci se školitelem, který je jmenován vědeckou radou školy a kterým je minimálně docent, resp. všeobecně uznávaný odborník na dané téma. Kromě toho má student možnost spolupráce s konzultanty, což jsou odborníci, které si student sám zvolí. I zde je možné si konzultace domluvit jako součást objednávky.

Disertační práce rozsah

Rozsah disertační práce bývá okolo 150 stran, ale je možný i menší rozsah, vždy totiž záleží hlavně na kvalitě zpracování. Příliš dlouhá disertační práce je neefektivní, všechny budoucí čtenáře pouze zbytečně zatěžuje. Některé popisné části je proto vhodné uvést pouze v rámci příloh a ne v textu disertační práce. Rozsah disertační práce je ale i tak větší než u diplomové práce nebo bakalářské práce. https://fizzslotsnews.com

Obsah disertační práce

Student v disertační práci prokazuje také schopnost vhodně sestavit strukturu a obsah disertační práce, přičemž se využívá členění do několika (zpravidla tří) úrovní. Student přitom používá odborný jazyk, ale ve srozumitelné formě. Součástí samotné práce je i tzv. autoreferát, což je shrnutí základních myšlenek disertační práce včetně shrnutí výsledků a závěrů práce, použitých metod, zdrojů a další publikační činnosti autora. Autoreferát obsahuje také resumé v českém jazyce a v cizím jazyce. Je určen ostatním členům zkušební komise a jeho rozsah je okolo 20 stran. Také autoreferát je možné objednat zde.

Samotný obsah disertační práce je tvořen zpravidla následujícími částmi:
 • literární úvod, literární rešerše
 • cíle dizertace
 • metodika dle literatury nebo publikací autora
 • výsledková část a diskuse, odkaz na vlastní odbornou činnost
 • sumarizace výsledků
 • závěry dizertace

Vzor disertační práce

Mnohým studentům může pomoci následující vzor disertační práce ke stažení. Obsahuje jak vzorovou ukázku formátování disertační práce, tak vzor citace zdrojů.
Některé vysoké školy mají specifické požadavky na formu a strukturu práce, rozdílné příklady naleznete zde: disertační práce ČZU, disertační práce MUNI.

Objednávka disertační práce

Naši spolupracovníci jsou dostatečně odborně erudovaní na to, aby vám pomohli připravit podklady pro vaši disertační práci. Nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a v případě, že jste pro vypracování disertační práce jednoznačně rozhodnuti, vyplňte naši objednávku. Následně vás budeme kontaktovat e-mailem a dohodneme se s vámi na termínu i veškerých detailech. Dotazy a připomínky směřujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Cena disertační práce zahrnuje

 • profesionální koncepci
 • odborný servis 7 dní v týdnu
 • možnost konzultace se zpracovatelem
 • gramatickou a stylistickou korekturu
 • ochranu proti plagiátorství
 • citace podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 • akční, věrnostní nebo množstevní slevu
 • titulní strana, obsah, použité zdroje a veškeré přílohy zdarma!

Poklady pro disertační práci můžete objednat zde!