Bakalářská práce - Bakalářské práce na míru

Nevíte si rady se sepsáním bakalářské práce? Nemáte na její vytvoření čas? Máte na starost důležitější činnosti, než je zabývat se psaním odborného textu, jako je bakalářská práce? Pokud si při čtení tohoto textu odpovíte kladně, pak vězte, že jsme tady pro vás. Dokážeme vám odborně sepsat bakalářskou práci na požadované téma, ve vámi stanoveném čase a rozsahu. Zpracujeme pro vás teoretickou část, praktickou část, včetně odborně provedeného výzkumu nebo jen některou kapitolu. Záleží pouze na vás, co požadujete a jak by vaše bakalářská práce měla vypadat. Pokud to nevíte, pak vám naši odborní textaři zpracují bakalářskou práci na nejvyšší možné úrovni dle aktuálních platných norem.

Podklady pro bakalářské práce si můžete objednat zde


Co se skrývá pod pojmem bakalářská práce

Bakalářskou prací se zakončuje studium v bakalářském studijním programu na vysokých školách. Její obsah, struktura i členění je náročnější na odborné znalosti studenta oproti požadavkům na jiné písemné práce, mezi které patří např. seminární práce nebo semestrální práce, neboť se jedná o závěrečnou práci, kterou student obhajuje před odbornou komisí. Student tak touto prací stvrzuje nabyté znalosti za celou dobu jeho studia, proto odbornost bakalářské práce musí být na vysoké odborné úrovni. Téma bakalářské práce si student volí sám dle svého uvážení a zájmů. S odborným vedením v rámci zpracovávání bakalářské práce mu pomáhá vedoucí bakalářské práce, který mu byl přidělen. Student pak dle domluvy jednotlivé části bakalářské práce předkládá ke kontrole, a pokud má vedoucí bakalářské práce nějaké požadavky, pak se jimi student musí řídit.


Formální úprava bakalářské práce

Bakalářská práce má předem určenou formální úpravu, kterou je nutné dodržovat. Tematické zaměření si obvykle určuje samotná škola. Zpravidla děkan(ka) školy vydává pokyn k vypracování bakalářské práce, kde bývá vyznačena formální úprava. Bývá tam uvedena doporučená velikost okrajů bakalářské práce. Řádkování je uváděno ve velikosti 1,5 se zarovnáním do bloku. Velikost písma použitého v bakalářské práci se nejčastěji užívá o velikosti 12 bodů a druhem písma bývá Times New Roman či Arial. V celé bakalářské práci by měla být dodržena stejná úprava s možností zvýraznění důležitých kapitol nebo slov. Pro číslování jednotlivých kapitol je doporučeno používat desetinné členění. Pokyn děkana(ky) také obsahuje citační normu a další pokyny k dodržování citační etiky včetně vzorů pro citování jednotlivých publikací a jiných zdrojů. Přestože normy ISO 690 a ISO 690-2 jsou pro všechny školy závazné, některé vysoké školy uvádějí způsob citací, který je vhodné ve které dané škole používat. V pokynu také bývá uveden vzor titulních stran. Rozsah bakalářské práce se pohybuje obvykle v rozsahu 30 – 40 normostran. Obdobou bakalářské práce je také absolventská práce, kterou se zakončuje vyšší odborná škola nebo diplomová práce, kterou se zakončuje vysoká škola v magisterském nebo inženýrském studijním programu. Diplomová práce je však náročnější co do rozsahu, ale i do odbornosti a vlastního přínosu studenta. Na rozdíl od bakalářské práce by měla vždy obsahovat nějaký vlastní výzkum nebo jiný přínos.


Obsahová úprava bakalářské práce

Každá bakalářská práce musí splňovat určité náležitosti. Nejdůležitější je vědecké pojetí bakalářské práce a také schopnosti studenta dané téma správně zpracovat. Co se odbornosti týče, každý student, jenž zpracovává bakalářskou práci, by měl být schopen ji zpracovat tak, aby vytvořil práci vědeckou, která respektuje zásady tvorby vědeckých prací. Do těchto zásad náleží používání odborné literatury, odborných výrazů, schopnost využívat co nejoběktivnější nadhled a věcný přístup ke zpracování bakalářky. Rovněž je vhodné začlenit do bakalářské práce subjektivní názory a stanoviska studenta. Je však nutné takové názory a stanoviska jasně vymezit, aby bylo patrné, že se jedná o vlastní názory. Z toho důvodu musí bakalářská práce obsahovat poznámkový aparát. V některých případech, kdy student přebírá větší část textu určitého autora, by měl autora požádat o udělení svolení k převzetí většího množství textu.


Struktura bakalářské práce

Bakalářská práce je strukturována do několika částí. Obsahuje úvod, stať a závěr. V úvodu se nastiňuje probíraná problematika a také cíl práce, který musí být dodržen. Cíl bakalářské práce může být stanoven různě a bývá projednáván s vedoucím bakalářské práce. Je zde rovněž uvedeno, proč si student zvolil dané téma pro svou bakalářskou práci. Stať je pak členěna do několika hlavních kapitol a podkapitol. Všechny kapitoly a podkapitoly musejí na sebe logicky navazovat. Bakalářská práce je členěna na teoretickou a zpravidla i na praktickou část, která však dle domluvy s vedoucím bakalářské práce může být vynechána. Teoretická část slouží k probrání teoretických poznatků, ze kterých pak student vychází při zpracování praktické části bakalářské práce. Bakalářská práce tak představuje vhodně sestavenou kompilaci odborné literatury, dalších zdrojů a vlastního přínosu. Součástí praktické části bakalářské práce může být výzkum. Zde je zapotřebí popsat metodiku zpracování dat a informaci pro jaký druh výzkumu se student rozhodl. V praktické i teoretické části bakalářské práce mohou být umístěny přílohy formou obrázků, tabulek či grafů vztahující se k dané problematice. V závěru bakalářské práce bývají získané informace shrnuty a mohou být doplněny o další informace. Obyčejně je zde uvedeno, k čemu student v bakalářské práci dospěl a může také nastínit další možný vývoj nebo doporučení do budoucna, což je hodnoceno pozitivně. Bakalářská práce také může obsahovat přílohy umístněné na konci práce, které se již nezapočítávají do rozsahu samotné bakalářské práce. Jedná se o přílohy, jež se zkoumané problematiky dotýkají jen okrajově nebo přílohy většího rozsahu.


Odevzdávání bakalářské práce

Bakalářská práce se odevzdává zpravidla koncem letního semestru s určitým předstihem před státními závěrečnými zkouškami. Termín odevzdání bakalářské práce si škola stanoví sama. Obhájením bakalářské práce a úspěšným složením státních závěrečných zkoušek student získává titul Bc. nebo BcA – bakalář umění. Bakalářská práce se odevzdává svázaná v pevných deskách zpravidla ve třech vyhotoveních s přiloženými CD, které slouží ke kontrole proti možnému plagiátorství. Odevzdaná bakalářská práce je směřována ke kontrole vedoucímu práce, oponentovi bakalářské práce a náhodným výběrem směřuje ke kontrole proti plagiátorství. Oponent je určitý specialista v oboru, v němž si student vybral téma pro zpracování bakalářské práce. Je buď školou přidělen, nebo si jej student volí sám. Výstupem bakalářské práce pak je hodnocení vedoucího práce a hodnocení oponenta. V hodnoceních se mohou kromě známky vyskytovat otázky, na které se může student dopředu připravit. Při obhajobě bakalářské práce student na tyto otázky odpovídá nebo jsou mu další otázky kladeny komisí během obhajoby.


Podklady pro bakalářské práce si můžete objednat zde

Nejčastěji hledáte: Bakalářská práce, Bakalářské práce, zpracování bakalářské práce, bakalářské práce na míru, sepsání bakalářské práce, vypracovaní bakalářské práce, napsání bakalářské práce, vyhotovení bakalářské práce